Prenájom nebytových priestorov - Obchodná akadémia Humenné

19. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor o výmere 44,48 m2 v budove so súpisným číslom 1434 postavenej na parcele č. 3356, evidovanej v liste vlastníctva č. 8358, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v areáli Obchodnej akadémie v Humennom na ulici Komenského 1, na 1. poschodí v časti A
 • priestor je určený na zriadenie školského bufetu

Podmienky nájmu:

 • nebytový priestor na zriadenie školského bufetu (miestnosti č. 19 a 21) s celkovou rozlohou 44,48 m2
 • minimálna cena nájmu s DPH 22,– €/m2/rok
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom
 • k nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 4. 10. 2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – bufet – neotvárať“ na adresu školy:

Obchodná akadémia
Komenského 1
066 01 Humenné

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 057 775 24 32 u Ing. Pankovčinovej, zástupkyne pre TEČ

V Prešove 19. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024