Prenájom nebytových priestorov – Obchodná akadémia Humenné

19. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor o výmere 2 m2 v budove so súpisným číslom 1434 postavenej na parcele č. 3356, evidovanej v liste vlastníctva č. 8358, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v areáli Obchodnej akadémie v Humennom na ulici Komenského 1
 • priestor je určený na umiestnenie 2 nápojových automatov (v suteréne pri vstupe do budovy a na 2. poschodí)

Podmienky nájmu:

 • nebytové priestory na umiestnenie 2 nápojových automatov s rozlohou 1 m2 na 1 nápojový automat
 • minimálna cena nájmu s DPH 48,– €/m2/rok
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom
 • k nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 4. 10. 2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – automat – neotvárať“ na adresu školy:

Obchodná akadémia
Komenského 1
066 01 Humenné

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 057 775 24 32 u Ing. Pankovčinovej, zástupkyne pre TEČ

V Prešove 19. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024