Prenájom nebytových priestorov - Obchodná akadémia, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8358 sa nachádza na Komenského1, Humenné, parcela číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
  • Objekt „telocvičňa“
  • Prenajímaná plocha v m2: 576,6 m
  • prenájom po vyučovacom procese
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 057 775 24 32
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 15. 10. 2012 do 15,00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom –telocvičňa – neotvárať“ na adresu školy:

Obchodná akadémia
Komenského 1
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024