Prenájom nebytových priestorov – Múzeum v Kežmarku

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu:

  • časť nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 964 pre obec a kat. územie Kežmarok, parcela č. 428
  • objekt: prízemie severozápadného traktu Kežmarského hradu s rozlohou 35 m2 a priľahlej terasy s rozlohou 55 m2
  • minimálna cena: 200€/mesačne bez úhrad za služby a bez úhrad za elektrickú energiu

Podmienky:

  • využitie priestoru na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s predajom alkoholických a nealkoholických nápojov, zmrzliny a rôznych pochutín
  • obdobie nájmu od mája 2011 do septembra 2011

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na čísle správcu 052/4280075 Mgr. Erika Cintulová – riaditeľka múzea
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a časti pozemku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 26.04.2011 na adresu:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie č. 42
060 01 Kežmarok

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024