Prenájom nebytových priestorov - Múzeum v Kežmarku

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok 

Predmet nájmu:

 • časť pozemku a nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 964, parcelné číslo 68, katastrálne územie Kežmarok
 • objekty:  1/ časť pozemku pod vstupnou bránou hradu
                     – predaj suvenírov a upomienkových predmetov 
                     – prenajímaná plocha: 10 m2   
                 2/ nebytový priestor na prízemí severozápadného traktu hradu
                     – poskytovanie služieb pre návštevníkov (teplé a studené nápoje, zmrzlina, alkoholické a nealkoholické nápoje)
                     – prenajímaná plocha: 50 m2
                3/ nebytové priestory v pivničných priestoroch hradu : 

                             – prenajímaná plocha spolu:      349 m2
                                
z toho:
prevádzková plocha     79 m2
                                             skladové priestory       122 m2
                                            
kancelárie                      80 m2
                                             sociálne zariadenia       68 m2                                                          

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/4280075  Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka múzea 
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a časti pozemku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 31. 05. 2010 na adresu:

          Múzeum v Kežmarku
          Hradné námestie č. 42
          060 01 Kežmarok

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024