Prenájom nebytových priestorov – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Medzilaborce

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, ul. Andyho Warhola 749/26, 068 01 Medzilaborce

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2430 sa nachádza na ulici Andyho Warhola, súpisné číslo 760, parcelné číslo 1227/2, katastrálne územie Medzilaborce
  • prenajímaná plocha sa nachádza vo vstupných priestoroch do administratívnej časti múzea
  • prenajímaná plocha v m2: 10,5 m2
  • minimálne nájomné: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7321069 .
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, účelu , doby a ceny prenájmu požadujeme doručiť v termíne do 24. 02. 2012 na adresu:

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
ul. Andyho Warhola 749/26
068 01 Medzilaborce

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024