Prenájom nebytových priestorov - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

9. 01. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa 

Predmet nájmu:

 • pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na ul. Zámockej 22, 064 01 Stará Ľubovňa,  parcelné číslo 4219,  katastrálne územie Stará Ľubovňa

 • objekt: nebytový priestor „povala“ vstupný Barokový bastión (2 m²)
 • prenajímaná plocha spolu:  2 m2 
 •  

Podmienky:

 • využitie priestoru: šírenie internetového signálu
 • obdobie od 1.2.2014 – na neurčito
 • minimálna cena za m2 na rok: 518,00 €

Predkladanie ponúk:

 

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Internetový signál – súťaž NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Ľubovnianske múzeum – hrad

v Starej Ľubovni

Zámocká 22

064 01 Stará Ľubovňa

 

 • Posledný deň prijímania ponúk: 24.1.2014 do 12:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 

  • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
  • podnikateľský zámer,
  • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo,bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
  • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Balužinský Jozef tel.:0902247422 , mail:kastelan@slnet.sk


 

V Prešove 9. 1. 2014

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024