Prenájom nebytových priestorov – Krajské múzeum v Prešove

20. 06. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  •  Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti v Prešove na Hlavnej 90, zapísanej na Liste vlastníctva č. 959, súpisné číslo 2987 na parc. číslo 454, katastrálne územie Prešov.
  • Prenajímaná plocha je o výmere 35 m2 vhodná na obchodné, kancelárske alebo reklamné účely.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom.
  • Doba nájmu: na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy.
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien. 

    K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“ do 08. 07. 2013 na adresu správcu:

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 051/7734708 na hospodárskom oddelení Krajského múzea v Prešove

V Prešove 20. 6. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024