Prenájom nebytových priestorov – Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Knižnica P.O. Hviezdoslava, Levočská 9, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory –  časť kancelárie  o výmere 7,5 ma  spoločné priestory  o výmere 1,5 m2
  • nebytové priestory sa nachádzajú v Prešove, na Levočskej 9, na 6. poschodí, v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6379, súpisné číslo 7034, na parcele č.3220/7, katastrálne územie Prešov
  • kanceláriu bude využívať nájomca spolu s prenajímateľom
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • kancelárie : 40,- € / m2 / rok
  • spoločné priestory: 10,- € / m2 / rok
  • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 051/7724642, 0918430895
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 24.05. 2011 na adresu:

Knižnica P.O. Hviezdoslava
Levočská 9
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024