Prenájom nebytových priestorov – Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Knižnica P.O. Hviezdoslava, Levočská 9, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – 2 kancelárie o celkovej výmere 40 m2 a spoločné priestory o výmere 18,7 m2. Výmera jednotlivých kancelárií: 14,4 m2, 25,6 m2.
  • nebytové priestory sa nachádzajú v Prešove, na Levočskej 9, na 6. poschodí, v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6379, súpisné číslo 7034, na parcele č.3220/7, katastrálne územie Prešov
  • kancelárie je možné prenajať aj samostatne
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • kancelárie : 40,-€ /m2/rok
  • spoločné priestory: 10,- €/m2/rok
  • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 051/7724642, 0918430895
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 07.05. 2012 na adresu:

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024