Prenájom nebytových priestorov – Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

18. 10. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom 

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory o výmere 5,12 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti súpisné číslo 2933, postavenej na parcele registra C KN č. 3884 a zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Obvodným úradom v Humennom, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 8363, katastrálne územie Humenné
  • nebytové priestory sa nachádzajú v objekte Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, 066 01 Humenné na 1. medziposchodí
  • nebytové priestory sú určené na administratívne účely

Podmienky nájmu:

  • minimálne nájomné: 11,50 € za 1 m2 na rok
  • k nájomnému budú fakturované aj služby spojené s nájmom
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 02. 11. 2016 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom nebytových priestorov – neotvárať“ na adresu školy:

Hotelová akadémia
Štefánikova 28
066 01 Humenné

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 057/7755144 kl. 106 u vedúcej úseku technicko-ekonomických činností.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 18.10.2016 do 02.11.2016, 12:00.

V Prešove 18. 10. 2016

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024