Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 11526 sa nachádza na ul. 29. augusta č. 4, súpisné číslo 872, parcelné číslo 215/2, katastrálne územie Bardejov
  • objekt: budova na ul. 29. augusta č.4 v Bardejove – 2. a 3. poschodie
  • prenajímaná plocha v m2 : 

priestory o výmere                    374,00 m2 (22 miestností o výmere 17 m2)
spoločné priestory o výmere  171,60 m2
SPOLU:                                      545,60 m2

  • priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, na poskytovanie služieb, resp. ako skladové priestory
  • priestory sa dajú prenajímať samostatne ( napr. 1 kancelária o výmere 17m2 a spoločné priestory o výmere 7,8 m2 )

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/4722490 – RNDr. Eva Čajková, PhD., riaditeľka školy, príp. 054/488 51 26 Ing. Ferková, ekonómka
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 24. 05. 2011 na adresu:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024