Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 11526 sa nachádza na ul. 29. augusta č. 4, súpisné číslo 872, parcelné číslo 215/2, katastrálne územie Bardejov
  •  objekt: budova na ul. 29. augusta –  2. a 3. poschodie
  •  prenajímaná plocha v m2 :

priestory o výmere                     374,00 m2 (22 miestnosti o výmere 17 m2)
spoločné priestory o výmere   171,60 m2
SPOLU:                                           545,60 m2

  • priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, na poskytovanie služieb, resp. ako skladové priestory. 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   054/488 51 26.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 03. 09. 2010 na adresu:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024