Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 11526 sa nachádza na ul. 29. augusta č. 4,, parcela číslo 215/2, súpisné číslo 872, katastrálne územie Bardejov
  •  objekt: budova internátu – 2. a 3. poschodie
  •  prenajímaná plocha v m2 :

priestory                    374,00 m2 (22 miestnosti o výmere 17 m2)
spoločné priestory  171,60 m2
SPOLU:                         545,60 m2

  • priestory sú vhodné na zriadenie kancelárie resp. na poskytovanie služieb

Cena nájmu:

  • minimálne nájomné za priestory je 23,50 €/m2/rok (707,96 Sk/m2/rok) a za spoločné priestory je 9,00 €/m2/rok (271,- Sk/m2/rok)

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   054/488 51 26.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 25.11.2009 na adresu:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024