Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 11526 sa nachádza na ul. 29. augusta č. 4,, parcela číslo 215/2, súpisné číslo 872, katastrálne územie Bardejov
  •  objekt: budova internátu – 2. poschodie
  •  prenajímaná plocha v m2 :

priestory                    34,00 m2
spoločné priestory  15,60 m2
SPOLU:                         49,60 m2

  • priestory sú vhodné na zriadenie kancelárie

Cena nájmu:

  • minimálne nájomné za priestory o výmere 34,00 m2 je 20,84 €/m2/rok (628,- Sk/m2/rok) a za spoločné priestory o výmere 15,60 m2 je 8,68 €/m2/rok (261,- Sk/m2/rok)

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   054/488 51 26.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 20.11.2009 na adresu:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024