Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

6. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné

Správca:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 11526 sa nachádza na ul. 29. augusta č. 4 v Bardejove, súpisné číslo 872, na parcele číslo: 215/2, katastrálne územie Bardejov
  • objekt: budova internátu – 2. a 3. poschodie
  • prenajímaná plocha v m2:

priestory miestností o výmere: 17 m2 – voľných je 22 miestností, každú je možné prenajať samostatne

ku každej miestnosti prináležia spoločné priestory o výmere 7,8 m2

  • priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, resp. na poskytovanie služieb
  • minimálne nájomné za priestory je 23,01 €/m²/rok a za spoločné priestory je 9,59 €/m²/rok

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

  • Spôsob nájmu: Priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, predmetu nájmu, doby nájmu, účelu využitia požadujeme doručiť v termíne do 23.9.2013 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/488 51 26 – Ing. Helena Ferková – ekonómka

V Prešove 6. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024