Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

31. 07. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 14730 sa nachádza na ul. Pod Vinbargom č. 3 v Bardejove, súpisné číslo 3157, parcelné číslo: 3490/11, katastrálne územie Bardejov
  • objekt: budova školy
  • prenajímaná plocha: priestory učebne o výmere 48,00 m² a 4,5 m² – prináležiace spoločné priestory a sociálne zariadenie
  • využitie priestoru – na vyučovanie, realizáciu školení v popoludňajších hodinách
  • minimálne nájomné – trhové nájomné podľa prieskumu cien

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

  • Spôsob nájmu:  Priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, predmetu nájmu, doby a účelu nájmu, požadujeme doručiť v termíne do 15.08.2013 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/488 51 26 – Ing. Helena Ferková – ekonómka

V Prešove 31. 7. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024