Prenájom nebytových priestorov – Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné

Správca:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

1. miestnosti – kancelárie

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 11526 sa nachádza na ul. 29. augusta č. 4, súpisné číslo 872, parcelné číslo: 215/2, katastrálne územie Bardejov
 • objekt: budova internátu – 2. a 3. poschodie
 • prenajímaná plocha v m priestory miestností o výmere: 17 m2 – voľných je 22 miestností, každú je možné prenajať samostatne
 • ku každej miestnosti prináležia spoločné priestory o výmere 7,8 m2
 • Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, resp. na poskytovanie služieb
 • minimálne nájomné za priestory je 30,50 €/m²/rok a za spoločné priestory je 12,60 €/m²/rok

2. nápojové automaty 

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 14730 sa nachádza na ul. Pod Vinbargom č. 3, súpisné číslo 3157, parcelné číslo: 3490/11, katastrálne územie Bardejov
 •  objekt: budova školy
 • prenajímaná plocha v m
  2 priestory o výmere: 1 m2 ( 1 – vestibul školy, 1 – školský blok) na prevádzkovanie nápojových automatov

 • minimálne nájomné za každý priestor je 151,50 €/m2/rok

Všetky priestory je možné prenajať samostatne.

Minimálna cena nájmu nezahŕňa prevádzkové náklady.

Spôsob nájmu:

 • Priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/488 51 26 – Ing. Helena Ferková – ekonómka
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, predmetu nájmu, doby nájmu a účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 25. 11. 2011 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Nájom – predmet nájmu – neotvárať“ na adresu:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024