Prenájom nebytových priestorov – Hotelová akadémia, Humenné

27. 03. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Štefánikova 28 v Humennom; list vlastníctva č. 8363, parcelné číslo 3884, súpisné číslo 2933, katastrálne územie Humenné
  • objekt: budova školy
  • prenajímaná plocha: priestory učebne o výmere 29,5 m² a 4,5 m² – prináležiace spoločné priestory a sociálne zariadenie
  • využitie priestoru – na vyučovanie, realizáciu školení v popoludňajších hodinách

Podmienky nájmu:

  • minimálne nájomné: 3,60 €/hodina. K nájomnému budú fakturované aj služby spojené s nájmom. 
  • doba nájmu: do 31.03.2015
  • priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, predmetu nájmu, cenovej ponuky v €/hodinu, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 14. 04. 2014 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu školy:

Hotelová akadémia
Štefánikova28
066 01 Humenné

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7754134, 057/7752394

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 27.3.2014 do 14.4.2014, 13:00.

V Prešove 27. 3. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024