Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1.mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory , ostatné priestory a spoločné priestory v budove Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Vranov nad Topľou, list vlastníctva 3884, súpisné číslo 74, parcela č.1645/82.
  • prenajímaná plocha spolu 188 m2 (1 veľká miestnosť, hygienické zázemie, chodba) – na obchodné, kancelárske účely, služby a pod.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefóne 057/ 4423838 – Mgr. Anna Gdovinová , riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska, prípadne p. Balážová, ekonómka
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 27.06.2011 14:00 na adresu:

Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídlisko 1.mája 74
093 01 Vranov nad Topľou

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024