Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

4. 07. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1.mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nebytové priestory, ostatné priestory a spoločné priestory v budove Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Vranov nad Topľou, list vlastníctva 3884, súpisné číslo 74, parcela č.1645/82.
  • Ponuka č. 1 – prenajímaná plocha spolu 30,36 m2 (1 miestnosť) – na obchodné, kancelárske účely, služby a pod.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu: na základe prieskumu trhu

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 22.07.2013 14:00  na adresu:

Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídlisko 1.mája 74 
093 01 Vranov nad Topľou

  • Žiadosti zasielajte v zalepenej obálke s heslom „Nájom – ponuka č. 1 (2,3) – neotvárať“

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefóne 057/ 4423838 – Mgr. Anna Gdovinová, riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska, 057/4422871 – p. Balážová, ekonómka

V Prešove 4. 7. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024