Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1.mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory , ostatné priestory a spoločné priestory v budove Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Vranov nad Topľou, list vlastníctva 3884, súpisné číslo 74, parcela č.1645/82.
  • prenajímaná plocha spolu 30,36 m2 (1 miestnosť) – na obchodné, kancelárske účely, služby a pod.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefóne 057/ 4423838 – Mgr. Anna Gdovinová , riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska, prípadne p. Balážová, ekonómka
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 12.12.2011 14:00 na adresu:

Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídlisko 1.mája 74
093 01 Vranov nad Topľou

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024