Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov

22. 04. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho č. 6, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

1. Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 9071, súpisné číslo 143, na parcele číslo 1073, katastrálne územie Bardejov:

  • Priestory 1:

miestnosť na II. poschodí /č.71/ – prenajímaná plocha: miestnosť o rozlohe 25 m2 na kancelárske a iné účely

Spôsob nájmu: priamy nájom

  • Priestory 2:

miestnosť na II. poschodí /č.75/ – prenajímaná plocha: miestnosť o rozlohe 34 m2 na kancelárske a iné účely.

Spôsob nájmu: priamy nájom

2. Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6279, súpisné číslo 3105, na parcele 1077, katastrálne územie Bardejov:

  • Priestory 1:

priestory na prízemí – prenajímaná plocha 15,5 m2 na zriadenie predajne a iné účely

Spôsob nájmu: priamy nájom

  • Priestory 2:

priestory na II. poschodí – prenajímaná plocha 84,72 m2 na kancelárske a iné účely

Spôsob nájmu: priamy nájom

 

  • Priestory je možné prenajať samostatne.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o nájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 12.5.2013 v zalepenej obálke označenej heslom : „Nájom –  neotvárať“ na adresu:

Hornošarišské osvetové stredisko
Rhodyho č. 6
085 01 Bardejov

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 054/472 2275 Mgr.art. Juraj Bochňa, riad. HOS, prípadne p. Gmitterová, ekonómka HOS.

V Prešove 22. 4. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024