Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho č. 6, 085 01 BARDEJOV

Predmet nájmu:

1. Miestnosť na II. poschodí (č.71)

  • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 9071, parcela číslo 1073, súpisné číslo 143, katastrálne územie Bardejov
  • prenajímaná plocha: miestnosť o rozlohe 25,0 m2 na kancelárske a iné účely
  • spôsob nájmu: priamy nájom

2. Miestnosť na prízemí – Bagetéria u Paliho

  • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 9071, parcela číslo 1073, súpisné číslo 143, katastrálne územie Bardejov
  • prenajímaná plocha: miestnosť o rozlohe 75,0 m2 na účely rýchleho občerstvenia
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Priestory je možné prenajať samostatne.

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 054/472 22-75 p. Mgr. art. Juraj Bochňa, riaditeľ HOS, prípadne p. Gmitterová, ekonómka HOS
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom: „Nájom – predmet nájmu – neotvárať“ do 30. 4. 2011 do 14:00 na adresu:

Hornošarišské osvetové stredisko
Rhodyho č.6
085 01 Bardejov

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024