Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium Vranov nad Topľou

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet nájmu:

  • Časť stavby nachádzajúcej sa na Ulici Dr. C. Daxnera 88, v katastrálnom území Vranov nad Topľou, na pozemku parcela č. 1656/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, popis stavby Školská jedáleň pri Gymnáziu Vranov nad Topľou, s prideleným súpisným číslom 89, zapísaných na liste vlastníctva č. 3632 so samostatnými vchodmi z južnej strany a východnej strany objektu, v ktorých je umiestnená technológia transformačnej stanice.
  • Prenajímaná plocha: 45 m2
  • Predmetom nájmu nie sú žiadne hnuteľné veci, prenajímateľ neposkytuje nájomcovi za odplatu žiadne služby.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/4464574
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby  a účelu nájmu požadujeme doručiť do 26. 3. 2011 na adresu školy:

Gymnázium
Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024