Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Vranov nad Topľou

9. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet nájmu:

 • Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov – časti chodby na prízemí budovy Gymnázia Vranov nad Topľou, ul. Dr. C. Daxnera 88, LV č. 3632,  súpisné číslo 88 na parcele číslo 1656/1, katastrálne územie Vranov nad Topľou
 • Prenajímaná plocha: 1 m2

Podmienky nájmu:

 • Využitie priestoru: na umiestnenie automatu na občerstvenie, sortiment ponúkaného tovaru bude v súlade s platnými vyhláškami (napr. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007)
 • Obdobie: nájom na dobu neurčitú
 • Minimálna cena nájmu nehnuteľného majetku bez platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená na sumu 100 €/rok
 • Služby spojené s nájmom budú uhrádzané zvlášť podľa kalkulácie spotreby energií
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do 25.11.2015 v zalepenej obálke s označením „Nájomné – automat – neotvárať“ na adresu:

Gymnázium
Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Žiadosť musí obsahovať:

 • Cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € na rok)
 • Dobu nájmu
 • Účel nájmu
 • Identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • V prípade, že záujemcom je fyzická osoby – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • V prípade, že záujemcom je právnická osoby aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • Súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy
 • Vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057 / 446 10 17 ekonómka školy – Mgr. Repková

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 09. 11. 2015 do 25. 11. 2015.

V Prešove 9. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024