Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium, Vranov nad Topľou

8. 10. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet nájmu:

 • Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov – časti chodby na prízemí budovy Gymnázia Vranov nad Topľou, Ul. Dr. C. Daxnera 88, LV č. 3632, parcelné číslo 1656/1 súpisné číslo 88, katastrálne územie Vranov nad Topľou
 • Prenajímaná plocha: 1 m2

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru : na umiestnenie automatu na občerstvenie, sortiment ponúkaného tovaru bude v súlade s platnými vyhláškami (napr. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 )
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú 
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien – minimálne vo výške 130 €/rok vrátane nákladov na energie a dodávané služby spojené s nájmom
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk: 

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do 23.10.2014  v zalepenej obálke s označením „Nájom – automat – neotvárať“ na adresu:

Gymnázium
Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € na rok),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/4461017 hospodárka školy – p. Lapčáková

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 08.10.2014 do 23.10.2014.

V Prešove 8. 10. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024