Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium Vranov nad Topľou

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet nájmu:

  • Predmetom nájmu je prenájom priestorov učebne na prízemí budovy Gymnázia Vranov nad Topľou, Ul. Dr. C. Daxnera 88, LV č. 3632, parcelné číslo 1356/1, súpisné číslo 88, katastrálne územie Vranov nad Topľou, vo výmere 56,60 m2, spoločné priestory – chodba, WC a inventár
  • Prenájom možný v popoludňajších hodinách.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/4464574
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 01.06. 2011 na adresu školy:

Gymnázium
Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024