Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

Predmet nájmu:

  • predmetom nájmu je prenájom priestorov v suteréne budovy Gymnázia, Študentská 4, 069 01 Snina, list vlastníctva č. 1238, parcelné číslo 267/3, súpisné číslo 1441, katastrálne územie Snina, vo výmere 0,5 m2 za účelom prevádzkovania nápojového automatu.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu: 70,00 €/m2/rok. Ide o cenu nájmu bez dodávaných služieb, ktoré budú účtované navyše.

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefónnom čísle 057/7623353, RNDr. Iveta Lazorová, riaditeľka Gymnázia v Snine.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov (overený živnostenský list), predmetu nájmu, ceny, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 27.01.2012 do 14.00 v zalepenej obálke s označením:  „Nájom – nápojový automat – neotvárať“ na adresu školy:

Gymnázium
Študentská 4
069 01 Snina

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024