Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

Predmet nájmu:

  • telocvičňa na ulici Kukučínova v Poprade o výmere hracej plochy 607 m2, umiestnená v budove súp.číslo 4251, na parc.č. 1417/19 zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1625, k.ú. Spišská Sobota.
  • Prenájom možný v pracovné dni po vyučovacom procese a ukončení záujmovej činnosti.
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien za hodinu, nájomné nezahŕňa cenu za služby spojené s nájmom.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 0905 895660 – PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy.
  • Žiadosti o prenájom majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, návrhu ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom telocvične – neotvárať“ v termíne do 28.09.2012 na adresu:

Gymnázium
Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024