Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v  platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok alebo majetok užívaný na základe zmluvného vzťahu, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok

Predmet nájmu:

  • Predmetom nájmu je prenájom priestoru na prízemí budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, list vlastníctva č. 168, parcelné číslo 663/1, súpisné číslo 1294, katastrálne územie Kežmarok, vo výmere 0,70 m2 za účelom prevádzkovania nápojového automatu.

Spôsob nájmu:

  • Priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu: 60,00 €/m2/rok. Ide o cenu nájmu bez dodávaných služieb, ktoré budú účtované navyše.

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefónnom čísle 052/4523032, Mgr. Helena Gardošová, riaditeľka školy.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov (overený živnostenský list), predmetu nájmu, ceny, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 20. 02. 2012 do 14.00 v zalepenej obálke s označením: „Nájom – nápojový automat – neotvárať“ na adresu školy:

Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
060 14 Kežmarok

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024