Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

20. 02. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1625 sa nachádza v Poprade, na ulici Kukučínova 4239/1, parcelné číslo 1417/19, súpisné číslo 4251, katastrálne územie Spišská Sobota,
 • objekt: telocvičňa,
 • prenajímaná plocha: priestory telocvične o výmere 576 m2 , šatne a sociálne zariadenia,
 • využitie priestoru: na športové aktivity vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom telocvične,
 • akceptované aktivity: bedminton, florbal, aerobik a pod. (aktivity s minimálnym rizikom poškodzovania telocvične),
 • minimálny čas vymedzený na prenájom: 17:00 – 20:00 v pracovných dňoch,
 • nájom sa vzťahuje na všetky hodiny v celku (minimálne 15 hodín týždenne v prípade piatich pracovných dní v týždni),
 • doba nájmu od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015,
 • minimálne nájomné – trhové nájomné podľa prieskumu cien.

  Náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov budú súčasťou vysúťaženého nájomného.

 • Spôsob nájmu: Priamy nájom.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do: 17. 3. 2015 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Nájom – telocvičňa – neotvárať“ na adresu:

Gymnázium
Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a nepodlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate e-mailom na riaditel@stary-gympel.sk alebo na telefónnom čísle 0905 895 660 – PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD, riaditeľ školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.2.2015 do 17.3.2015 do 12:00.

V Prešove 20. 2. 2015

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024