Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany

Predmet nájmu:

  • učebňa T 3 o výmere 49 m2 na prízemí školy, sup. č. 117, nachádzajúcej sa na ulici Komenského 13 v Lipanoch na parcele č.454/1 v katastrálnom území Lipany, na LV č.963
  • učebňa je využívaná každý deň počas celého školského roka správcom majetku na výchovno – vyučovací proces v čase do 15.00 hod.
  • Minimálna cena nájmu: 4,90 €/ 1 hod.

Nájomné nezahŕňa náklady na energie a dodávané služby. Náklady na energie – elektrická energia, plyn, voda a upratovanie budú nájomcovi vyúčtované osobitne.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/4572285 – PhDr. Viera Urdová, riaditeľka školy a na číslo 051/4572285 – Mária Čubová, hospodárka školy
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotváraťdo 30. 12. 2011 do 14.00 hod. na adresu:

Gymnázium
Komenského 13
082 71 Lipany

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024