Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Predmet nájmu:

  • učebňa na ulici Kláštorská 37 v Levoči, umiestnená v budove súpisné číslo 553, na parcele číslo 320, zapísaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 1944, katastrálne územie Levoča, objekt „Škola“
  • prenajímaná plocha v m2: 28 m2
  • prenájom po vyučovacom procese
  • spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu – trhové nájomné na základe prieskumu trhu za m2/hod. + vypočítané režijné náklady.

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 053 4512252
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, návrhu ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom učebne – neotvárať“ v termíne do 8.11.2012 na adresu školy:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37
054 01 Levoča

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024