Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

21. 11. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Predmet nájmu:

 • Predmetom nájmu je prenájom priestorov telocvične, šatne, WC v suteréne budovy Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, 054 01 Levoča, Kláštorská 37, LV č. 1944, parcelné číslo 320, súpisné číslo 553, katastrálne územie Levoča, o celkovej výmere 229,95 m2.

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru: na športové aktivity
 • prenájom možný v dňoch školského vyučovania v čase i po vyučovacom procese školy
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú počas školského roka
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a služby spojené s nájmom, ktoré budú fakturované nájomcovi
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do 8.12.2014 v zalepenej obálke s označením „Telocvičňa – nájom – neotvárať“ na adresu:

Gymnázium  J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37
054 01 Levoča

 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 hodinu),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 053 451 2252 – Ing. Mária Teplicová, 053 4255 PaedDr. Anna Vrábľová PhD.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 21.11.2014 do 8.12.2014.

V Prešove 21. 11. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024