Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

7. 10. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1944, nachádzajúca sa v Levoči na Kláštorskej ulici č. 37, umiestnená na parcele číslo 320, súpisné číslo 553, katastrálne územie Levoča, objekt: škola
 • prenajímaná plocha – priestory telocvične: 191,07 m2
 • prenájom počas vyučovacieho procesu i po vyučovacom procese
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Minimálna cena nájmu – trhové nájomné na základe prieskumu trhu za hodinu nájmu + vypočítané režijné náklady.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, návrhu ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom telocvične – neotvárať“ v termíne do 22.10.2013 do 9:00 hod. na adresu školy:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37
054 01 Levoča

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu
 • účel nájmu
 • doba nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 053 4512252

V Prešove 7. 10. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024