Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

19. 03. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Predmet nájmu:

 • telocvičňa na Baštovej ulici v Levoči, umiestnená na parcele číslo 297/2, zapísaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 3479, katastrálne územie Levoča, objekt „Telocvičňa“
 • prenajímaná plocha v m2: 648 m2
 • prenájom počas vyučovacieho procesu i po vyučovacom procese

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

 • trhové nájomné na základe prieskumu trhu za hodinu nájmu + vypočítané režijné náklady.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, návrhu ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom telocvične – neotvárať“ v termíne do 2.4.2013 na adresu školy:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37
054 01 Levoča

 • Ponuka musí obsahovať:
  – cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu
  – účel nájmu
  – doba nájmu
  – identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  – v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
  – v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
  – súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  – vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 053 4512252

V Prešove 19. 3. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024