Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník

22. 09. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory (vrátane vybavenia hnuteľným majetkom) umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1183, súpisné číslo 65, na parcele KN C číslo 26, katastrálne územie Svidník
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte budovy školy na Komenského 16 vo Svidníku
 • prenajímaná plocha: priestory dvoch učební o výmere 37,80 m2 a 62m2

Podmienky:

 • využitie priestoru: na vyučovanie, prenájom možný v dňoch školského vyučovania, po vyučovacom procese školy
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú najskôr od 01.11. 2016
 • minimálna cena nájmu: 3,70 €/1 hod.

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda, daň z nehnuteľností a odvoz odpadu.

 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu:

Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16
089 01 Svidník

Posledný deň prijímania ponúk je 07.10.2016, 14:00 (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 hodinu),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • špecifikáciu miestnosti,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu – 054/7521036 RNDr. Ján Rodák, riaditeľ školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 22.9.2016 do 07.10.2016, 14:00.

 

V Prešove 22. 9. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024