Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník

25. 09. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory (vrátane vybavenia hnuteľných majetkom) umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1183, súpisné číslo 65, na parcele KN C číslo 26, katastrálne územie Svidník
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte budovy školy na Komenského 16 vo Svidníku
 • prenajímaná plocha: priestory učebne o výmere 70 m2

Podmienky:

 • využitie priestoru: na vyučovanie, prenájom možný v dňoch školského vyučovania
 • obdobie: nájom na dobu určitú najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.8.2016
 • minimálna cena nájmu: 6,25 €/1 hod.

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda, daň z nehnuteľností a odvoz odpadu.

 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu:

Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16
089 01 Svidník

Posledný deň prijímania ponúk je 12.10.2015, 8:00 (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 hodinu),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • špecifikáciu miestnosti,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu – 054/7521036 RNDr. Ján Rodák, riaditeľ školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 25.9.2015 do 12.10.2015, 8:00.

V Prešove 25. 9. 2015

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024