Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium, Dr.C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet nájmu:

  • Predmetom nájmu je prenájom priestorov telocvične, jednej šatne, umyvárne, WC a chodby na prízemí budovy Gymnázia Vranov nad Topľou, Ul. Dr. C. Daxnera 88, LV č. 3632, parcelné číslo 1656/1 súpisné číslo 88, katastrálne územie Vranov nad Topľou, v celkovej výmere 369 m2
  • Prenájom možný v popoludňajších hodinách.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/4464574
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 21. 11. 2011 v zalepenej obálke s označením „PRENÁJOM – neotvárať“ na adresu školy:

Gymnázium
Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024