Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné

14. 11. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 22 m2
 • nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy Gymnázia arm.gen.L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné, LV č. 8360, parcelné číslo 3362/5, súpisné číslo 1938, katastrálne územie Humenné
 • priestor je určený na zradenie školského bufetu

Podmienky nájmu:

 • úprava priestorov určených na prenájom a zariadenie bufetu na vlastné náklady nájomcu bez možnosti kompenzácie
 • prevádzkovanie bufetu v čase určenom prenajímateľom
 • doba nájmu – neurčitá, od 01.01.2014
 • minimálna cena nájmu s DPH 24,- €/ m2/rok
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s nájmom
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Gymnázium arm.gen.L.Svobodu
Komenského 4
06601 Humenné

 • Posledný deň prijímania ponúk: 29. 11. 2013 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Ponuka musí obsahovať:
  • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 na rok),
  • doba nájmu,
  • účel nájmu,
  • ponukový list tovaru
  • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
  • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu:

057 /7753826 u Ing. Guzlejovej Márie, zástupkyne pre TEČ

V Prešove 14. 11. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024