Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • Predmetom nájmu je prenájom priestorov učebne na prízemí budovy Gymnázia arm.gen.L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné, LV č. 8360, parcelné číslo 3362/5, súpisné číslo 1938, katastrálne územie Humenné, vo výmere 106,40 m2, spoločné priestory – chodba, WC a inventár
  • Prenájom možný v popoludňajších hodinách.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7753826
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 11. 11. 2011 do 9.00 hod. na adresu školy:

Gymnázium arm.gen.L.Svobodu
Komenského 4
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024