Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • Predmetom nájmu je prenájom priestorov na prízemí budovy Gymnázia arm.gen.L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné, LV č. 8360, parcelné číslo 3362/5, súpisné číslo 1938, katastrálne územie Humenné, vo výmere 10 m2, spoločné priestory – chodba, WC .
  • Prenájom možný v len pracovných dňoch .

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7753826
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 02. 12. 2011  na adresu školy:

Gymnázium arm.gen.L.Svobodu
Komenského 4
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024