Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Humenné

22. 05. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nebytový priestor sa nachádza v budove súpisné číslo 1938 na pozemku parc. č. 3362/5, v k.ú. Humenné, zapísanej na LV č. 8360.
  • Prenajímaná plocha: 1 m2 nebytových priestorov na chodbe školy pri aule za účelom umiestnenia automatu na teplé nápoje.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom.
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny a doby nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NÁPOJOVÝ AUTOMAT–NEOTVÁRAŤ“ do 07. 06. 2013 do 12.00 hod. na adresu školy:

Gymnázium arm.gen.L.Svobodu
Komenského 4
066 01 Humenné

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 057/7888521 – PaedDr. Ivan Pajtaš , riaditeľ školy, 057/7753826 – Ing. Mária Guzlejová

V Prešove 22. 5. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024