Prenájom nebytových priestorov - Domov sociálnych služieb v Prešove

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Domov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • Miestnosti na prízemí Domova sociálnych služieb
  • Objekt prenajímateľa je zapísaný na liste vlastníctva č. 12611, k.ú. Prešov ako stavba, súpisné číslo 4778 na parcele č. 9155.

Prenajímaná plocha :

  • miestnosť – 2.19 o rozlohe 22,52 m2 – skladový priestor
  • miestnosť – 2.20 o rozlohe 44,32 m2 – skladový priestor

Spôsob nájmu :

  • priamy nájom

Priestory je možné prenajať samostatne.

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 051/7710145 klp. 18, Mgr. Nemčíková Iveta, riaditeľka DSS, prípadne klp. 29 , Ing. Hodulík Stanislav – vedúci úseku vnútornej prevádzky DSS
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny , doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom : „Nájom – predmet nájmu – neotvárať“ do 17.5. 2011 do 14:00 na adresu:

DSS v Prešove
Volgogradská 5
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024