Prenájom nebytových priestorov – Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

19. 02. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Domov pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu:

 • Majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja – nebytové priestory v objekte budovy Domova pre seniorov (ďalej len DpS), v budove so súpisným číslom č. 1103, na parcele číslo KNC 3014/348, zapísanej na LV č. 3301, katastrálne územie Stará Ľubovňa. Nebytový priestor sa nachádza na prízemí DpS.
 • Jedná sa o tieto priestory:

  – miestnosť č. 185 (skladové priestory) – 15,30 m2
  – miestnosť č. 186 (skladové priestory) – 13,80 m2
  SPOLU: 29,10 m2

 • Nájomca je oprávnený tieto priestory užívať výlučne na poskytovanie služieb – bufetový predaj tovaru a tepelne neupravovaných polotovarov pre klientov a zamestnancov DpS. Pri predaji alkoholických nápojov musí nájomca prihliadať na zdravotný stav klientov, domáci poriadok a odporúčania odborného personálu.
 • Nájom na dobu neurčitú od 1.4.2013.
 • Minimálne nájomné: 23 € za m2/rok. Okrem nájmu sa budú uhrádzať aj prevádzkové náklady.

Spôsob nájmu:

 • Priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom Nebytový priestor-súťaž NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Domov pre seniorov
Mierová 88
064 01 Stará Ľubovňa

 • Posledný deň prijímania ponúk: 11.3.2013 do 900 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena, za predpokladu prijateľného podnikateľského zámeru. Zariadenie nie je platcom DPH. DpS si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • podnikateľský zámer,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bc. Miriam Romaňáková, tel. kontakt 052/43 225 11, 0911 460144

V Starej Ľubovni, 13.2.2013                                                                                                                Schválil: Ing. Peter Mucha, riaditeľ DpS

V Prešove 19. 2. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024