Prenájom nebytových priestorov – Divadlo Jonáša Záborského Prešov

23. 06. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nebytové priestory o celkovej výmere 159 m2 v zložení: 121 m² obchodno – predajné priestory a 38 m² kancelárske a skladové priestory.
  • Nebytové priestory sa nachádzajú na Hlavnej ulici č. 46, na prízemí objektu so súpisným číslom 2965, postavenom na pozemku, ktorý je evidovaný na LV č.12252, katastrálne územie Prešov, parcelné číslo 496 zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m².
  • Vchod do prenajímaných nebytových priestorov je priamo z Hlavnej ulice, alebo zo zadnej časti, cez dvor prenajímateľa. Prenajímané nebytové priestory majú samostatnú elektrickú prípojku.
  • DJZ neposkytuje parkovacie miesta pre nájomcu.
  • Nájom bude uzatvorený na dobu neurčitú.
  • Minimálna cena nájmu: 235,- eur za 1 m²/rok.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ do 08.07.2015 na adresu:

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
081 61 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadne prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 0907971940 alebo bajtosova@djz.sk.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 23.6.2015 do 8.7.2015.

V Prešove 23. 6. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024