Prenájom nebytových priestorov - Divadlo Jonáša Záborského Prešov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 12252, parcelné číslo 4070/5. zastavaná plocha o výmere 4850 m2, súpisné číslo 7040, katastrálne územie Prešov,
  • objekt: budova Divadla Jonáša Záborského – časť vstupného foyeru 
  • prenajímaná plocha v m2 :  14 m2 (ako reklamná plocha pre umiestnenie osobného motorového vozidla)
  • prístup do objektu je cez hlavný vchod objektu po osobnom dohovore                     

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   0907 971 940.
  • Žiadosti o prenájom  nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 02. 03. 2010 na adresu:

Divadlo Jonáša Záborského 
Námestie legionárov 6
081 61 Prešov

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024