Prenájom nebytového priestoru - SOŠ Humenné, Mierová 1973/79

12. 05. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytový priestor v nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 8359, súpisné číslo stavby 1973, na parcele KNC č. 2891/1, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v budove Strednej odbornej školy v Humennom na ulici Mierová 1973/79, dielne OV – sklad DREVO a je o celkovej výmere 97,26 m2
 • nebytový priestor nie je vykurovaný, je bez prívodu vody a kanalizácie
 • nebytový priestor sa dá využiť ako sklad, dielňa
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom
 • minimálna cena nájmu: 18,- € s DPH/m2/rok

K nájomnému budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestoru, a to najmä dodávka elektrickej energie a iné.

Nájomné bude fakturované mesačne dopredu. Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

 • Nájomca uhradí daň z nehnuteľnosti a poistenie majetku.
 • Iné obmedzenia:

  Nájomca musí strpieť v prenajatom priestore uskladnenie 2 ks strojov, ktoré sa už nepoužívajú, ale sú spojené pevne so zemnou:
  1. stroj – Hydraulický lis DHXA400 – inv.číslo 3 1386 – o výmere 3,78 m2
  2. stroj – Nožnice na dyhu SEN 3 200 – inv.číslo 3 1372 – o výmere 12,96 m2
  Táto plocha nie je zahrnutá do plochy, ktorá je predmetom nájmu.

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu požadujeme doručiť do 30.5.2017 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky) v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • ponúkanú cenu nájmu za m2/rok,
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu je možné získať na telefónnom čísle správcu 057/7752697 u Bc. Evy Gáborovej, vedúcej úseku technicko – ekonomických činností alebo 0915 869 094 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 12.05.2017 do 30.05.2017, 12:00.

V Prešove 12. 5. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024