Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve PSK

22. 03. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – kancelárie, vrátane vybavenia hnuteľným majetkom potrebným na zabezpečenie účelu nájmu, na IV. poschodí budovy Úradu PSK, zapísanej na LV č. 13515 v budove súpisné číslo 5043, na pozemku parcela č. KN C 852/1, katastrálneho územia Prešov a to miestnosti č. 4.37 a č. 4.38 o celkovej výmere 40,86 m2

Účel nájmu:

  • kancelárske účely – činnosť Krajskej organizácie cestovného ruchu – Severovýchod Slovenska

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 40 Eur / m2 / ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Severovýchod Slovenska, nezisková organizácia, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 42238536

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku organizácii cestovného ruchu, ktorú spolu zakladal Prešovský samosprávny kraj, ktorá bude zabezpečovať rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji v spolupráci s ďalšími členmi, ktorými sú oblastné organizácie cestovného ruchu ako aj ďalšie organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu na všetkých úrovniach.

V Prešove 22. 3. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024